Doorgaan naar inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wanneer je een bestelling plaats ga je automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Lightyear Athletics
handelend onder de naam: BJJ Fightgear

Vestigings- en bezoekadres:
Peizerweg 97 Unit D0
9727AJ Groningen

Telefoonnummer: +31 (0) 502 103 587
Bereikbaarheid: Op werkdagen van 9:00 tot 17:00
E-mail: info@bjjfightgear.com

KvK nummer: 58611037
Btw-identificatienummer Nederland: NL853112113B01


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BJJ Fightgear zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BJJ Fightgear worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BJJ Fightgear ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van BJJ Fightgear zijn vrijblijvend en BJJ Fightgear behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of wijziging van calculatie of inkoopprijs voor BJJ Fightgear noodzakelijk is geworden.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. BJJ Fightgear is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BJJ Fightgear dit zo snel mogelijk mee.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief behandelings, administratie en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeldt of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling is uitsluitend mogelijk per Paypal, Bankoverschrijving of iDeal. Bij Bankoverschrijving geldt dat de betaling eerst geldig is op de datum van creditering van de bankrekening van BJJ Fightgear.

4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BJJ Fightgear.

4.5 Niet betaalde goederen blijven eigendom van BJJ Fightgear. Deze mogen door besteller niet vervreemdt, gebruikt of anderszins beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van buiten komende onheilen. Niet betaalde goederen kunnen door BJJ Fightgear opgeëist worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van BJJ Fightgear om alle kosten hiervoor genoemd op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 5. Levering

5.1 De door BJJ Fightgear opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Alleen bij overschrijding van de leveringstermijn van vijfenveertig (45) dagen heeft de besteller het recht de bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, echter kan er geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding van welke aard dan ook.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats die door en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BJJ Fightgear verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u BJJ Fightgear daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeen komst beantwoorden, heeft BJJ Fightgear de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan (zie ook artikel 7.4) te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, behoud u het recht voor om het product zonder opgaaf van reden binnen dertig (30) dagen na ontvangst te retourneren aan BJJ Fightgear. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd en ongebruikt zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening komen van de besteller.

7.4 Indien wordt overgegaan tot een retourzending, dan moet deze in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd en voldoende verpakt worden opgestuurd aan BJJ Fightgear, Peizerweg 97 Unit D0, 9727 AJ, Groningen. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden voor retour, dan zijn de eventueel gemaakte extra kosten voor de besteller. BJJ Fightgear houdt zich het recht voor ongefrankeerde zendingen te weigeren. BJJ Fightgear zal bij een retournering binnen de gestelde voorwaarden geen verdere administratie en/of handlingkosten aan de besteller in rekening brengen.  Terugbetaling van het aankoopbedrag (excl. verzendkosten) aan de besteller zal binnen dertig (30) dagen geschieden na ontvangst van de teruggestuurde goederen op een door de besteller aangegeven bank of giro rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de besteller en BJJ Fightgear, of tussen BJJ Fightgear en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de besteller en BJJ Fightgear, is BJJ Fightgear niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BJJ Fightgear.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BJJ Fightgear ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BJJ Fightgear gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BJJ Fightgear en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BJJ Fightgear in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BJJ Fightgear vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 BJJ Fightgear is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin BJJ Fightgear haar hoofdvestiging heeft.